ประกาศผลการประกวดภาพระบายสี เกี่ยวกับพระราชกรณ๊ยกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหัวข้อ "พ่อหลวงในความทรงจำ"

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดภาพระบายสีในหัวข้อ

" พ่อหลวงในความทรงจำ " ในระดับอายุไม่เกิน 15 ปี ดังนี้

rolex gmt master replica watches

รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1. ดญ.วริศรา ปาปะโน

อันดับ 2. ดญ.พนิตษา ดอมไธสง

อันดับ 3. ดญ.กชกร ม่วงอินทร์

 

รางวัลชมเชย

ดญ.ชนากานต์ มนต์นิธิกร

ดญ.พชิรา ปัญญาศรีวินิจ

ดญ. พรรัตน์ศา หิรัญสิริไชย

ดญ. สุธิกานต์ ปัตถาวโร

ดช. กรวีร์ บุญเหมาะ

ดช. ฤทธิพงษ์ เดชดวง

ดญ. ดลยา หอมดวง

ดญ. ธีรกานต์ เพชรอุไร

ดญ. พิชญาภา โอนากุล

ดช. ภูรินทร์ สุภาวัฒนกุล

รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด" พ่อหลวงในความทรงจำ " ในระดับอายุ 15 ปีขึ้นไป ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

อันดับ 1. ดช.ชาติชาย ลอองบัว

อันดับ 2. ดช.สมชาย พินิจทรัพย์

อันดับ 3. นส.ธนาภรณ์ แน่นสนิท

รางวัลชมเชย

ดญ.กมลพรรณ ผิวเผือก

นส.นิจจารีย์ นวลละออง

สำหรับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล ตามรายชื่อที่แจ้งไว้ เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งกำหนดการเข้ารับรางวัล อีกครั้งค่ะ.

สำหรับน้องๆ หนูที่ที่พลาดรางวัลไว้โอกาสหน้าแก้ตัวใหม่กับกิจกรรมดีๆ จากพาซิโอนะคะ...